ProjektiJura Neikena Dikļu pamatskola no 28.08.2017. (līguma slēgšanas datums obligāts!) iesaistījusies projektā

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Projekta īstenotājs


Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

  • Latvijas pašvaldībām;

  • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

  • Kompensācija par:

  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

  • naktsmītnēm;

  • ēdināšanu;

  • individuālās lietošanas priekšmetiem;

  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

Jura Neikena Dikļu pamatskola

Jaunburtnieku pamatskola

Kocēnu pamatskola

Rubenes pamatskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Tālr.: 26102553

E-pasts: attistiba@kocenunovads.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/Sākot ar 2017.gada rudeni, Jura Neikena Dikļu pamatskola darbojas kā partneris Ziemeļvalstu programmas Nordplus Junior projektā. Projekta pamatideja ir pieredzes un ideju apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm. Projektu veido četras pamattēmas- rotaļas un spēles; bērnu grāmatu autori; veselīgs dzīvesveids un pilsoniskā audzināšana pirmsskolas izglītības iestādēs.

Skolēnu brīvlaikā Lietuvā Šauļu pilsētā notika pirmā sanāksme par tēmu ,,Rotaļas un spēles’’, kurā piedalījās Iveta Derkača no Zilākalna filiāles, Jūlija Ļebedeva no Dikļu filiāles un Evija Kokorite – projekta koordinatore.  Šī aktivitāte paredzēja apmainīties ar dažādām tradicionālām bērnu spēlēm un rotaļām, līdz ar to pirmsskolas skolotājas ieguva jaunas spēles un metodiku. Šī tikšanās  parādīja, ka Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes veiksmīgi attīstās un ir konkurēt spējīgas. Konferences dalībniekus un citu valstu pārstāvjus pārsteidzām ar savu radošumu, atraktīvajiem risinājumiem un pārliecinošajām svešvalodu zināšanām. Varējām daudz dalīties ar savu pieredzi par bērnu aktivitātēm ārā un tradīcijām, kuras kopjam īstenojot dažādus pasākumus.  Milzīgu pārsteigumu radīja igauņu partneri, veids, kā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas jau bērnudārza vecumā, kā pirmskolas vecuma audzēkņi jau prot darboties ar planšetēm, internetu, prot veidot animācijas un prot lietot un darboties ar dažādām lietotnēm. Pēc šīs tikšanās esam ieguvuši jaunus materiālus un metodoloģiju ikdienas darbam pirmsskolas izglītības iestādēs un sākam strādāt pie otrās tēmas - ,,Mūsdienu bērnu grāmatu autori’’. Plānojam organizēt tikšanos Dikļu bibliotēkā, kurā ieradīsies abu pirmsskolas iestāžu izglītojamie un skolotājas, lai tiktos ar populāro bērnu grāmatu autoru mūsu novadnieku Viku. Bērnu uzdevums būs veidot zīmējumus, kurus apkoposim izstādē, un kādu Vika bērniem saistošāko stāstu, iztulkotu angliski, sūtīsim partneriem, lai šo valstu bērni pēc iepazīšanās ar stāstu, veidotu savu zīmējumu izstādi.


2.oktobris - 7.oktobris
SomijaErasmus+
Darbs pie #Erasmus projekta #takepartinthefuture turpinās. Gatavojamies 3 tēmai ,,Paliekošās vērtības" Somijā oktobra mēnesī


Noslēdzoties mācību gadam, Jura Neikena Dikļu pamatskola īstenoja ES Erasmus+ projekta  ,,Get moving! Take part in the Future!’’ otro aktivitāti par tēmu ,,Demogrāfija un migrācija Eiropā’’  Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. No 26.maija līdz 4.jūnijam divi 8.klases skolēni - Amanda Una Dalka un Viesturs Loids Lācis -  piedalījās dažādās projekta aktivitātes par šo tēmu.

Kā jau ierasts, skolēniem bija jāveic vairāki priekšdarbi, lai veiksmīgi varētu pārstāvēt savu skolu, novadu un Latviju. Viens no mājas darbiem bija plakātu sagatavošana, kur  lielu ieguldījumu un palīdzību sniedza 9.klases skolēni. Vislielākais, visgrūtākais un vissatraucošākais no mājas darbiem bija brīvā angļu valodā spēt stāstīt par migrāciju un demogrāfiju  mūsdienu Latvijā. Skolēni izveidoja prezentāciju, kurā skaitļi runāja savu pārliecinošo valodu par mūsdienu  situāciju Latvijā un Latvijas reģionos, ieraugot reālos skaitļus darba grupu pārņēma diezgan nomācošas sajūtas par nākotnes vīzijām un  iecerēm Latvijā. Darbā grupā daudz diskutējot un analizējot esošo situāciju Latvijā, iepriecinošs un ļoti pacilājošs ir fakts, ka skolēni ir ļoti patriotiski un ļoti mīl savu Latviju, tas bija galvenais, ko atradām kā vadmotīvu, par ko runāt Slovēnijā. Lai uzsvērtu un izceltu savu piederību Latvijai, darba grupai tika izveidoti krekliņi Latvijas krāsās, rotāti ar mūsu spēka zīmēm. Arī Latvijas karogs, kas tika vests līdzi deva lielu spēku un drosmi runāt par aktuālajām problēmām mūsdienu Latvijā. Viena no galvenajām aktivitātēm projekta ietvaros ir konference, kurā projektā iesaistīto dalībvalstu pārstāvji (Portugāle, Spānija, Slovēnija, Polija Somija un Latvija), angļu valodā diskutē par attiecīgo tēmu. Varam tikai uzteikt un ar lepnumu paziņot, cik pārliecinoši, brīvi un drosmīgi mūsu skolēni prata izteikt savu viedokli. Īpašos aplausus saņēma Viestura ideja par vienoto Eiropu bez politiskajām robežām, konferences gaitā sapratām, ka šī ideja ir saistoša daudziem jauniešiem; kā arī Slovēņu skolēnu pragmātiskās idejas par izceļošanas iemesliem. Konferencē paustās idejas tika apkopotas un ievietotas stilizētā pasaules bumbā; un līdzīgi kā iepriekšējā aktivitātē Vilanova del Cami pilsētā Katalonijā Spānijā ,,Laika kapsula’’ tiks atvērta pēc 10 gadiem.  Paralēli nopietnajam diskusiju un problēmu apzināšanās  darbam, uzņemošās partnerskolas pārstāvji un viesģimenes bija sarūpējušas dažādas aktivitātes kultūras un tradīciju izzināšanai. Skolēni aplūkoja un iepazina Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu, kur gida pavadībā uzzināja daudz interesanta par vēsturi un mūsdienām, kā arī apmeklēja Slovēnijas lepnumu – Bled salu un Postoijnas alu. Viesģimenes laipni un ar lielu gādību izrādīja mūsu skolēniem vietējās kulinārijas un sadzīves  tradīcijas, varam teikt, ka mūsu skolēni ir ieguvuši jaunus draugus ne tikai Spānijā, bet nu jau arī Slovēnijā.

Lai gan ceļš no Dikļiem līdz Ļubļanai bija ļoti garš (vienā virzienā vien tā bija  diennakts), redzējām daudz skaista un aizraujoša; saules un liepziedu smaržas enerģiju sasmēlušies, skolēni ir atgriezušies priecīgi, pacilāti un ar lielu degsmi jau iesaistās darba grupā par tēmu ,,Paliekošās vērtības jauniešiem’’, kas būs šī projekta 3 aktivitāte un noritēs oktobrī, Somijā Kokkola pilsētā.

Evija Kokorite (Projekta vadītāja)

Gatavojamies Erasmus+ projekta 2ajai starprautiskajai konferencei Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, maija beigās, par tēmu ,,Demogrāfija un migrācija".


FREEDOM OF SPEACH (tulk.Valodas brīvība)

Spānijā Vilanova del Cami pilsētā

2016. gadā no 12. līdz 16.decembrim

 

Lepojamies ar drosmīgajiem Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēniem – Viktoriju Brokāni no 8.klases un Kārli Miku Tomsonu no 9.klases, kuri uzdrošinājās drosmīgi teikt: ,,Jā’’  mūsu pirmajai mobilitātei  uz Spāniju. Šīs mobilitātes tēma bija ,,Valodas brīvība’’. Katras projektā iesaistītās valsts dalībniekiem bija jāsagatavo vairāki mājas darbi – jāizstrādā 2 plakāti un prezentācija konferencei par tēmu kā arī jāsagatavojas prezentēt un stāstīt par savu valsti.
Viktorija un Kārlis uzņemošajā skolā – Institut Pla De Les MORERES Spānijā  Vilanova del Cami pilsētā

Mobilitāte ilga nedēļu ar noteiktām aktivitātēm, kurās skolēniem jāpiedalās– konference par tēmu, diskusijas darba grupās, intervijas mēdijiem, vēstījumu veidošana un citas aktivitātes. Viktorijai vairāk tika uzticēts pildīt reprezentatīvos uzdevumus, bet Kārlis darbojās datoru un tehniskā nodrošinājuma jomā. Vislielākais satraukums, raizes un bažas  bija saistītas ar publisko uzstāšanos konferencē, jo jārunā angliski publikas priekšā un jāspēj atbildēt uz jautājumiem un  iesaistīties diskusijās. Mūsu komanda  konferencei ļoti atraktīvā  un saistošā veidā parādīja kā jauni vārdi ienāk un paliek mūsu valodā (piemērām: Tviteris; čats; brančs; hipsters; roks u.c.). Neskatoties uz milzīgo satraukumi, viss izdevās  labi un mūsu skolēni ļoti veiksmīgi pārstāvēja gan Latviju, gan brīvi iejutās konferences gaisotnē un īpaši jāuzteic Kārļa veikums, jo prezentācijas tehniskais noformējums izpelnījās vislielāko atzinību. 

Mirklis pirms publiskās uzstāšanās konferencē

 

Par ļoti sasitošu un aizrautīgu izvērtās darba grupu aktivitāte, kurā skolēni savus sagatavotos plakātus kopā ar profesionāliem grafiti māksliniekiem pārvērtā košā sienas zīmējumā Vilanova del Cami pilsētas centrā. Skolēnu veidotie plakāti  vēl joprojām ir aplūkojami pilsētas centrālajā galerijā – Can Papasseit. Vēl skolēniem bija jāsniedz intervijas  vietējiem mēdijiem un jāveido vēstījums, kas tika ierakts zemē pie uzņemošās skolas – un ir plānots šo skolēnu veidoto vēstījumu izcelt no zemes pēc 10. gadiem. Pārsteidza uzņemošās skolas skolēnu radošie un mākslinieciski bagātie priekšnesumi, kas liek mums domāt  - ko un kā mēs darīsim, kad 2018. gada sākumā Dikļos viesosies ap 20 citu valstu skolēni un viņus pavadošie skolotāji.

Plakāti pārtop par lielu sienas zīmējumu - grafiti

 

Skolēniem tika  radīta iespēja redzēt un iepazīt Spānijas kultūru, tradīcijas, pradumus, aplūkojot klātienē dažādas Katalonijai tik raksturīgas un nozīmīgas vietas kā: La Sagrada Familia (tulk. Svētās ģimenes baznīca) Barselonā, kas ir ievērojamā modernisma pārstāvja A. Gaudi veikums; redzēt tirkīzzilo Vidusjūru un palmas,  pabūt piekrastes ciematiņos, slidot āra slidotavā Igualadas pilsētā; kāpt kalnos.

Baudām svaigo kalnu gaisu

Par īpaši emocionālu izvērtās, pēdējās dienas Montsarat kalna apmeklējums, kur var aplūkot La Morenatas (tulk. tumšā Dievmāte) statuju. Leģenda vēsta, ka pieskaroties šai statujai piepildās, viskarstākā vēlēšanās. Mūsu vēlēšanās bija vēl kādreiz paviesoties šajā tik  viesmīlīgajā valstī, un varbūt Kārlim un Viktorijai tas piepildīsies, kad  no zemes tiks izcelts pašu veidotais vēstījums.

 

Paldies par iespaidiem un piedzīvoto, uzņemošajai skolai Spānijā

Sākot ar šā gada 1.septembri Jura Neikena Dikļu pamatskola darbojas kā partneris Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2(KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta Nr. 2016-1-PT01-KA219-022833_2

,,GET MOVING: Take par in the future’’

Projekta pamatideja ir dot iespēju skolēniem aktīvi domāt par aktuālām problēmām Eiropā, iesaistīties diskusijas, veidot jaunus kontaktus, un gūt pieredzi. Projekta norises periodā ir plānotas 6 visu dalībnieku tikšanās reizes (mobilitātes), katrai reizei ir plānota konference, diskusijas un praktiskās nodarbības par kādu  tēmu vai aktuālu problēmu mūsdienu Eiropā.

Projekta darba valoda: angļu valoda

Projekta norises laiks: 1.septembris 2016.gads – 31.decembris 2018.gads

Projektā iesaistītās valstis: Portugāle, Spānija, Slovēnija, Polija, Somija un Jura Neikena Dikļu pamatskola no Latvijas:

Projekta mobilitātes:

2016.gada 10-17.decembris Spānija, Vilanova del Cami pilsētā. Diskusiju tēma: ,,Valodas brīvība’’

2017.gada maijā Slovēnijā Ļubļanas pilsētā, diskusiju tēma: ,,Demogrāfija un migrācija’’

2017.gada septembrī Somijā Kalvia pilsētā, diskusiju tēma: ,,Mūsdienu dizains’’

2018.gada februārī Polijā, Blačovnia pilsētā, diskusiju tēma: ,,Sabiedrības ietekme nākotnes lēmumu pieņemšanā”

2018.gada maijā Latvijā, Dikļos, diskusiju tēma: ,,Mēdiju ietekme”

2018.gada oktobrī Portugālē, Tondela pilsētā, noslēguma diskusijas un projekta izvērtēšana.

Projekta apstiprinātā budžeta ietvaros katrā mobilitātē piedalās 2 skolas skolēni un viens skolotājs. Pirmajā mobilitātē uz Spāniju piedalās:

skolēni: Viktorija Brokāne (8.kl.); Kārlis Miks Tomsons (9.kl.)

skolotāja: Līga Bērtulsone

Projekta vadītāja: Evija Kokorite

Projekta vadītāja izsaka pateicību par atsaucību  Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēniem un skolotājiem, un Kocēnu novada domei.

Dalība projektā "Zaļā josta"

Publicēja 2016. gada 3. marts 04:23Lāsma Žagota   [ atjaunināts 2016. gada 3. marts 04:24 ]

Šogad bijām īpaši aktīvi makulatūras vācēji projektā "Zaļā josta." Savācām 5500 kg makulatūras. Paldies par dalību!

Homework For Week Of October 25th

Publicēja 2009. gada 15. okt. 01:24Atis Rudzitis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim lectus libero id nisl. Nunc justo arcu, eleifend in congue id, tempus et lorem. In ultricies tincidunt posuere. Duis ut commodo urna. Vestibulum tellus felis, faucibus eget blandit eu, egestas eu mi. Proin posuere adipiscing mollis. Nam sit amet neque erat. Nulla ac fringilla est. Suspendisse lacinia cursus imperdiet. Maecenas id ultricies eros. Mauris lacinia nibh et nunc porta laoreet facilisis ipsum consequat. Praesent id felis in ligula vestibulum hendrerit. Suspendisse tincidunt velit ut mi bibendum nec commodo sem consequat.

Homework For Week Of October 18th

Publicēja 2009. gada 13. okt. 00:58Atis Rudzitis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim lectus libero id nisl. Nunc justo arcu, eleifend in congue id, tempus et lorem. In ultricies tincidunt posuere. Duis ut commodo urna. Vestibulum tellus felis, faucibus eget blandit eu, egestas eu mi. Proin posuere adipiscing mollis. Nam sit amet neque erat. Nulla ac fringilla est. Suspendisse lacinia cursus imperdiet. Maecenas id ultricies eros. Mauris lacinia nibh et nunc porta laoreet facilisis ipsum consequat. Praesent id felis in ligula vestibulum hendrerit. Suspendisse tincidunt velit ut mi bibendum nec commodo sem consequat.

Homework For Week of October 11th

Publicēja 2009. gada 13. okt. 00:58Atis Rudzitis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim lectus libero id nisl. Nunc justo arcu, eleifend in congue id, tempus et lorem. In ultricies tincidunt posuere. Duis ut commodo urna. Vestibulum tellus felis, faucibus eget blandit eu, egestas eu mi. Proin posuere adipiscing mollis. Nam sit amet neque erat. Nulla ac fringilla est. Suspendisse lacinia cursus imperdiet. Maecenas id ultricies eros. Mauris lacinia nibh et nunc porta laoreet facilisis ipsum consequat. Praesent id felis in ligula vestibulum hendrerit. Suspendisse tincidunt velit ut mi bibendum nec commodo sem consequat.

1-4 of 4